AKTUALNOŚCI

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Sukces w procesie z m. st. Warszawa.

2021-02-14

Szanowni Państwo,

Kancelaria prowadziła proces wszczęty pozwem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” o zobowiązanie Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajduje się osiedle mieszkaniowe składające się z 8 budynków mieszkalnych wraz z przeniesieniem na Spółdzielnię prawa własności tychże budynków. Podstawą roszczenia Spółdzielni był art. 207 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 01 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny wydał korzystny dla Spółdzielni wyrok którym Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ustanowienia na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” prawa użytkowania wieczystego wskazanych powyżej nieruchomości. W dniu 10 lutego 2021 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok oddalający w całości apelację m. st. Warszawa. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Sielicka.

Sprawa dotyczy około 2000 osób  mieszkających terenie osiedla, zaś wartość przedmiotu sporu to ok  206 000 000zł.

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Chmielnej w Warszawie.

2021-02-12

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Kancelaria Gryn Sielicka i Wspólnicy sp.j. uczestniczyła w  procesie sprzedaży działki budowlanej przy ul. Chmielnej w Warszawie. Umowa sprzedaży nieruchomości, po kilku miesiącach owocnych negocjacji została zawarta ze spółką z grupy BPI. Kancelaria w procesie negocjacji reprezentowała sprzedającego, spółkę z grupy Turret Development. Gratulujemy obu Stronom transakcji.  Z ramienia Kancelarii przy transakcji udział brali r.pr. Andrzej Gryn, adw. Katarzyna Sielicka r.pr. Małgorzata Tokarz.

 

Nowa Siedziba Kancelarii

2021-01-01

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Gryn Sielicka i Wspólnicy sp.j. ma nową siedzibę przy ul. Racławickiej 114 w Warszawie. Nasze biuro mieści się obecnie w przedwojennej willi na Wyględowie, w otoczeniu zieleni i innych przedwojennych budynków. Z wielką przyjemnością będziemy Państwa gościć w przyjaznym, kameralnym otoczeniu, stwarzającym idealne warunki do pracy, negocjacji, a także świętowania Państwa sukcesów.

 

Zapraszamy.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Głos Kancelarii w sprawie dotyczącej procedury wydawania pozwoleń na budowę na terenie m. st. Warszawa.

2020-01-24

Szanowni Państwo,

w związku z problemami praktycznymi wynikającymi z nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego do Ustawy Prawo budowlane, mającymi znaczenie przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji na terenie m. st. Warszawy w wydaniu gazety  Rzeczpospolita nr 19 ukazał się artykuł pt. Trudno budować w centrach.  Wspólnik Kancelarii Katarzyna Sielicka bazując na doświadczeniu Kancelarii przedstawiła opinię, stanowiącą polemikę ze stanowiskiem prezentowym przez organy administracyjne w toku postępowań dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opisywany problem ma doniosłe znaczenie praktyczne dla wszystkich inwestorów, którzy zamierzają budować na terenie m. st. Warszawy na nieruchomościach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do lektury.

https://www.rp.pl/Budowa-i-remont/301239909-Trudno-budowac-w-centrach.html

OH - 1

Wsparcie Fundacji Herosi

 2020-01-13

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny mogliśmy wesprzeć fundacje charytatywne i stojące za nimi piękne i wartościowe inicjatywy. W tym roku wraz z klubem sportowym KS METRO WARSZAWA mieliśmy przyjemność pomóc podopiecznym Fundacji Herosi oraz Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. http://herosi.eu/akcja/ks-metro-warszawa-wspiera-podopiecznych-fundacji-herosi/

 

 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

III etap inwestycji przy ul. Verdiego na Białołęce.

2019-06-10

Przy ul. Verdiego na warszawskiej Białołęce rozpocznie się wkrótce budowa III etapu inwestycji Greenwood,  w ramach którego ma powstać kolejnych 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i całą infrastrukturą techniczną. Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale inwestora Greenwood III Sp. z o.o. oraz generalnego wykonawcy – F.B.I. TASBUD S.A.  Koordynacją projektu od strony prawnej zajmował się mec. Andrzej Gryn wraz z aplikantem radcowskim Miłoszem Karbowskim.

Kolejna wygrana Kancelarii w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2019-04-18

Kancelaria prowadziła proces dotyczący nieruchomości położonej na terenie m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym staniem prawnym poprzez wykreślenie Skarbu Państwa jako właściciela i wpisanie w jego miejsce spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Wydziału Społeczno-Administracyjnego o wywłaszczeniu z lat 50 tych. W dniu 11 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe wydał wyrok uwzgledniający powództwo w całości. Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Małgorzata Tokarz oraz adwokat Katarzyna Sielicka.

Odszkodowanie za teren pod budynkiem Warsaw Spire.

2019-03-22

Kancelaria prowadziła przeciwko Skarbowi Państwa proces, którego przedmiotem było roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną przez naszych Klientów w związku z utratą możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie, na której znajduje się aktualnie budynek Warsaw Spire. W styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, uchylając wyrok Sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo, Skarb Państwa złożył jednak apelację od wyroku. W dniu 08 marca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla Naszych Klientów wyrok, uwzględniając powództwo o zapłatę odszkodowania. Wyrok został następnie wykonany. Wszczęcie postępowania sądowego poprzedzone było postępowaniami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi, których przedmiotem było stwierdzenie, że decyzje o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Naszych Klientów zostały wydane z naruszeniem prawa.

Sprawę przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi prowadził mec. Andrzej Gryn, natomiast sprawę o zapłatę odszkodowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.

 

OH - 1

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie m. st. Warszawa.

2019-02-16

Kancelaria prowadziła proces wszczęty pozwem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” o zobowiązanie Miasta Stołecznego Warszawa do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajduje się osiedle mieszkaniowe składające się z 8 budynków mieszkalnych wraz z przeniesieniem na Spółdzielnię prawa własności tychże budynków. Podstawą roszczenia Spółdzielni był art. 207 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 01 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny wydał korzystny dla Spółdzielni wyrok którym Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ustanowienia na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” prawa użytkowania wieczystego wskazanych powyżej nieruchomości.
Sprawa dotyczy około 2000 osób zamieszkujących na terenie osiedla, zaś wartość przedmiotu sporu to ok 140 000 000 złotych. M. st. Warszawa złożyło apelację od ww. wyroku. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu w sprawie.
Sprawę prowadzi adwokat Katarzyna Sielicka.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości Orange Polska S.A.

2018-11-30

Kancelaria prowadziła postępowanie sądowe w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do nieruchomości położonej w Radomsku. W księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty ujawniona była „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” – poprzednik prawny Orange Polska S.A. Sąd I Instancji oddalił powództwo wskazując, że brak jest dokumentu zawartego w formie aktu notarialnego o przekazaniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Orange Polska S.A. Kancelaria składając apelację od wyroku podniosła zarzuty niewłaściwego zastosowania przepisów dotyczących przekształcenia Polska Poczta, Telegraf i Telefon w Telekomunikację Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.), wskazując jednocześnie, że na skutek ww. przekształcenia doszło do sukcesji uniwersalnej, w związku z czym nie istniała potrzeba potwierdzenia przejścia tego prawa w formie dokumentów sporządzonych w formie notarialnej. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 15 listopada 2018 roku zmienił zaskarżony wyrok Sądu I Instancji uwzględniając apelację w całości i nakazując uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie jako użytkownika wieczystego Orange Polska S.A.
Sprawa ta miała istotne znaczenie praktyczne z uwagi na precedensowy charakter rozstrzygnięcia.
Sprawę prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.

II etap inwestycji przy ul. Verdiego na Białołęce.

2018-11-20

Niedługo przy ul. Verdiego rozpocznie się budowa II etapu, gdzie powstać ma kolejnych 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z całą infrastrukturą techniczną. Dzięki spółce Greenwood II Sp. z o.o. oraz generalnemu wykonawcy F.B.I. TASBUD S.A. powstanie 176 nowych lokali. Koordynacją projektu od strony prawnej zajmował się mec. Andrzej Gryn wraz z apl. Miłoszem Karbowskim.

 

>

Korzystny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię.

2018-11-07

Kancelaria prowadziła proces, którego przedmiotem było roszczenie m. st. Warszawa skierowane przeciwko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota o wydanie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Po wielu latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 roku wydał wyrok nakazujący wydanie spornej nieruchomości. W przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu I Instancji Spółdzielnia zobowiązana by była do wydania m. st. Warszawa budynku, w którym zamieszkuje wiele rodzin. Kancelaria złożyła w imieniu naszego Klienta apelację od powyższego orzeczenia, na skutek której Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 31.10.2018 roku wydał wyrok, którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił powództwo w całości. Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Sielicka.

Inwestycja Rezydencja Park Mielno.

2018-09-06

Wkrótce w Mielnie przy ul. Orła Białego powstanie nowa inwestycja Rezydencja Park Mielno z kameralnymi apartamentami nad morzem znajdującymi się pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. Budynek składać się będzie z 5 kondygnacji, a powierzchnia użytkowa lokali ma zajmować około 2370m2. W Rezydencji znajdować się ma 55 lokali mieszkalnych. Inwestorem projektu jest Rezydencja Park Mielno sp. z o.o. wchodząca w skład Firmus Group, która właśnie wprowadziła do sprzedaży apartamenty z I etapu realizacji inwestycji. Nasza kancelaria koordynowała projekt od strony prawnej, przygotowała umowy oraz negocjowała ich warunki. Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Sielicka  przy wsparciu aplikant radcowskiej Karoliny Borowiec.

Wyjazd Integracyjny 2018 r. – Ostróda.

2018-09-06

W dniach 15-17 czerwca 2018 roku odbył się kolejny wyjazd integracyjny zespołu Kancelarii. W tym roku postawiliśmy na Mazury i Ostródę. Miłe popołudnia spędzaliśmy na kajakach w otoczeniu urokliwego krajobrazu rzeki Marózka lub pływając na statku po kanale Elbląskim. Wieczory spędzane w doborowym towarzystwie, przy dobrej muzyce i regionalnym mazurskim jedzeniu mijały zdecydowanie za szybko. Mamy nadzieję, że następny wyjazd będzie co najmniej tak samo udany jak tegoroczny.

 

Zmiany

 

2018-05-09

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że w związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii i znacznym powiększeniem struktury organizacyjnej zmieniamy firmę (nazwę) Kancelarii na: Gryn Sielicka i Wspólnicy Spółka komandytowa.
Jesteśmy przekonani, że stały rozwój i zwiększające się grono pracowników i współpracowników Kancelarii wpłynie na jeszcze lepsze i bardziej profesjonalne świadczenie przez nas usług prawnych najwyższej jakości co jest naszym celem i do czego stale dążymy.

 

Awans Kancelarii w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita 2018.

 

2018-04-24

Mamy przyjemność poinformować, że 24 kwietnia 2018 roku Rzeczpospolita opublikowała ranking największych Kancelarii Prawnych. Kancelaria A. Gryn i Wspólnicy Spółka komandytowa w rankingu brała udział po raz trzeci. W kategorii „Kancelarie według liczby adwokatów i radców prawnych” nasza Kancelaria awansowała o 32 pozycje.

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

OH - 1

Inwestycja Pawia 73

2017-12-04

Kancelaria rozpoczęła współpracę z Pierwszą Wojskową Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie obsługi prawnej inwestycji przy ul. Pawiej 73 w Warszawie.

 

 

Pawia 73 - budynke od strony ul. DzielnejPawia 73 - budynek od strony patio

Inwestycja przy ul. Katowickiej w Opolu.

2017-09-18

W centrum Opola, przy ul. Katowickiej 31, powstanie nowa inwestycja budowlana, realizowana przez reprezentowaną przez naszą Kancelarię spółkę Oleander House Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje powstanie budynku mieszkalnego o wysokim standardzie wraz z usługami, infrastrukturą techniczną oraz garażem podziemnym. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp. k.
Nasza Kancelaria z sukcesem uczestniczyła w przygotowaniu oraz negocjacjach umowy na powyższy projekt. Sprawę poprowadził mec. Andrzej Gryn przy współpracy apl. adw. Jakuba Urbanka.

OH - 1

Korzystny Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię.

2017-09-06

Kancelaria prowadzi proces, którego przedmiotem jest roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną przez naszych Klientów w związku z utratą możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie. W styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, uchylając wyrok Sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo. Wartość przedmiotu sporu wraz z zasądzonymi odsetkami wynosi ok 9 000 000 złotych. Sprawę prowadzi mec. Katarzyna Sielicka.

Inwestycja przy ul. Verdiego na Białołęce.

2017-08-18

W najbliższym czasie na warszawskiej Białołęce dzięki spółce GreenWood I Sp. z o.o. powstanie nowa Inwestycja budowlana przy ul. Verdiego. Inwestycja ta obejmuje 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym. Generalnym wykonawcą jest spółka UNIBEP S.A. a nasza Kancelaria z sukcesem wynegocjowała umowę na powyższy projekt. Sprawę poprowadził mec. Andrzej Gryn we współpracy z apl. adw. Niną Horbowiec.

 

VERDIEGO-AERIAL -Korekta 08-08 (005)V1

3. Ultramaraton Powstańca

2017-08-01

Dnia 30 lipca 2017 roku w Wieliszewie odbył się 3. Ultramaraton Powstańca. Kancelarię reprezentował radca prawny Paweł Karsznia, który dystans 63 km pokonał w czasie 6:13:04 oraz Nina Horbowiec i Aleksandra Sójka, które wystartowały w sztafecie.

IMG_20170803_134642IMG_20170730_125556

Molo Park investment project in Mielno.

 

     2017-06-01

Z przyjemnością informujemy, że spółka Firmus Nexus sp. z o.o. wprowadziła do sprzedaży 53 wyjątkowe apartamenty w ramach swojej najnowszej inwestycji Molo Park. Nowoczesny i elegancki apartamentowiec z basenem, salą fitness, sauną i salą konferencyjną powstanie w Mielnie, w niezwykłej lokalizacji między jeziorem a morzem.  W ramach inwestycji powstanie czterokondygnacyjny wysokiej klasy budynek, z 53 nowoczesnymi apartamentami, na najwyższym piętrze Molo Park  będzie się znajdował luksusowy basen ze słonecznym tarasem połączony z elegancką sauną i salą fitness. Kancelaria reprezentowała Inwestora w procesie przygotowywania inwestycji, w tym w  postępowaniach administracyjnych, które zakończyły się sukcesem Inwestora, a także przy negocjowaniu umowy z Generalnym Wykonawcą. Koordynacją projektu od strony prawnej zajmowali się mec. Katarzyna Sielicka  i mec. Andrzej Gryn przy wsparciu aplikanta radcowskiego Stanisława Olka.

 

MYCR z1 people_1680x840MYCR taras people A_1680x840

 

Sukces Naszej Koleżanki.

 

     2017-05-15

Mamy przyjemność poinformować, że Agata Oleńska – Brzozowicz zdała tegoroczny egzamin adwokacki, zasilając tym samym szeregi radców prawnych i adwokatów naszej Kancelarii. Gratulujemy bardzo dobrych wyników na egzaminie i życzymy licznych sukcesów zawodowych.

 

20170601_122626

Wyjazd Integracyjny 2017 r. – Mediolan.

 

     2017-05-15

Hołdując zasadzie „nie samą pracą żyje człowiek” w dniach 11 maja – 14 maja 2017 roku zespół Kancelarii, ruszył na podbój Włoch. W czasie wyjazdu zwiedzaliśmy Mediolan, w  trakcie rejsu podziwialiśmy malownicze jezioro Como. Wieczorami nie zabrakło czasu na degustację włoskiej kuchni, zabawę i rozmowy. Wyjazd zaliczamy do udanych i zaczynamy się zastanawiać nad kierunkiem podróży w przyszłym roku.

 

20170514_131220IMG-20170516-WA0073

 

20170512_12191520170514_165610IMG-20170516-WA0046

Awans Kancelarii w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita 2017.

2017-04-28

21 kwietnia 2017 roku Rzeczpospolita opublikowała ranking największych Kancelarii Prawniczych. Kancelaria A. Gryn i Wspólnicy Spółka komandytowa w rankingu brała udział po raz drugi.  W kategorii „Kancelarie według liczby prawników” nasza Kancelaria awansowała względem poprzedniego roku o 54 miejsca.