Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości Orange Polska S.A.

2018-11-30

Kancelaria prowadziła postępowanie sądowe w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do nieruchomości położonej w Radomsku. W księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty ujawniona była „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” – poprzednik prawny Orange Polska S.A. Sąd I Instancji oddalił powództwo wskazując, że brak jest dokumentu zawartego w formie aktu notarialnego o przekazaniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Orange Polska S.A. Kancelaria składając apelację od wyroku podniosła zarzuty niewłaściwego zastosowania przepisów dotyczących przekształcenia Polska Poczta, Telegraf i Telefon w Telekomunikację Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.), wskazując jednocześnie, że na skutek ww. przekształcenia doszło do sukcesji uniwersalnej, w związku z czym nie istniała potrzeba potwierdzenia przejścia tego prawa w formie dokumentów sporządzonych w formie notarialnej. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 15 listopada 2018 roku zmienił zaskarżony wyrok Sądu I Instancji uwzględniając apelację w całości i nakazując uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie jako użytkownika wieczystego Orange Polska S.A.
Sprawa ta miała istotne znaczenie praktyczne z uwagi na precedensowy charakter rozstrzygnięcia.
Sprawę prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.