Odszkodowanie za teren pod budynkiem Warsaw Spire.

2019-03-22

Kancelaria prowadziła przeciwko Skarbowi Państwa proces, którego przedmiotem było roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną przez naszych Klientów w związku z utratą możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie, na której znajduje się aktualnie budynek Warsaw Spire. W styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, uchylając wyrok Sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo, Skarb Państwa złożył jednak apelację od wyroku. W dniu 08 marca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla Naszych Klientów wyrok, uwzględniając powództwo o zapłatę odszkodowania. Wyrok został następnie wykonany. Wszczęcie postępowania sądowego poprzedzone było postępowaniami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi, których przedmiotem było stwierdzenie, że decyzje o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Naszych Klientów zostały wydane z naruszeniem prawa.

Sprawę przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi prowadził mec. Andrzej Gryn, natomiast sprawę o zapłatę odszkodowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.

 

OH - 1